Adresse

Holmestrand Hundeklubb
Hovedarena
Våleveien 224
3080 Holmestrand
 

Våleveien 224, 3083 Holmestrand, Norge